Om Hellebæk Kohaves Venner


Foreningen Hellebæk Kohaves venner har eksisteret siden 2003. Vores formål er at udbrede kendskabet til natur og kultur i Hellebæk Kohave og arealerne omkring den. Fra hovedbygningen i Hellebæk Avlsgård (nedrevet 2017) udgår og samles vores aktiviteter.

Kohaven er et åbent, græsdækket areal på ca. 290 ha. Det er et varieret morænelandskab, skabt af isen for 15.000 år siden med bakker, søer, vandhuller og bække. Mod nord, øst og syd ligger skoven med bl.a. højmosen Skidendam. Kronborg Statsskovdistrikt overtog i 2001 området efter Forsvaret. Hellebæk Kohave er fredet og sammen med Teglstrup Hegn udpeget som et særligt værdifuldt naturområde.

Det store fugletræk forår og efterår har gjort stedet berømt. Rovfugle og traner kan på gode trækdage ses i hundredvis ligesom gæs, duer og spurvefugle, der flyver over eller raster her.

Køerne går frit. De afgræsser området, som aldrig gødes med andet end kokasser, og medvirker til at skabe en langt mere rig overdrevsflora og -fauna.


Hellebæk Kohaves Venner arbejder for de bedst mulige forhold for den vilde natur i Hellebæk Kohave og i
Teglstrup Hegn gennem samarbejde med myndigheder og andre organisationer.


Kohavens venner udbreder kendskabet til området


Vi bruger en stor del af vores tid på formidle kendskabet til Hellebæk kohave. Det sker bl.a. ved at vi arrangerer:


  • udstillinger
  • fugleture
  • blomsterture
  • kulturture
  • fototure
  • svampeture
  • høslæt
  • redekassebygning
  • skoleudflugter
  • foredrag


Medlemmer deltager gratis eller med rabat i disse arrangementer.


Støt foreningens arbejde


MEDLEMSKAB

Du kan støtte foreningen ved et medlemsskab. Indmeldelse sker ved at sende dit personlige kontingent på kr. 100 via MobilePay til 17765  (medsend mailadresse) eller til foreningens konto 1551-10015413 og samtidig skrive til kohavensvenner@gmail.com, at du er ny, dit navn, adresse og tlf. nr.

Som medlem modtager man årligt 3 numre af vores nyhedsbrev, samt deltager gratis i vores arrangementer, medmindre der er tale om specielle arrangementer.


VEDTÆGTER

Klik for at læse foreningens vedtægter (PDF) her: Vedtægter


KONTINGENT

Medlemskab koster 100 kr. per person årligt.